Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

En dan nu het saaie gedeelte: de kleine lettertjes van Feet Back Coaching, de algemene voorwaarden.

Feet Back Coaching – Feet Back Coaching is een aanbieder van workshops, bijeenkomsten, reizen en persoonlijke coachingssessies op het gebied van persoonlijke ontplooiing. Deze bovengenoemde activiteiten noemen we hier bij elkaar verder voor het gemak ‘activiteiten’. Voor de deelnemers van (een onderdeel van) de activiteiten gelden de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van een activiteit aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een activiteit van Feet Back Coaching volgt, stemt in met deze bepalingen. 

Activiteiten – Bij de inschrijving voor een activiteit staat omschreven wat een deelnemer van het activiteit kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij de meeste activiteiten vinden ook bijeenkomsten plaats. Bijeenkomsten zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep coaching ontvangen. Bij de aankoop van een activiteit wordt weergegeven op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze bijeenkomsten plaatsvinden.

Verhindering deelname activiteit Een activiteit kan – zowel voor de start als tijdens het activiteit – niet worden geannuleerd, tenzij Feet Back Coaching voor een activiteit een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Feet Back Coaching biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft Feet Back Coaching geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

Overdragen Een activiteit van Feet Back Coaching is naamgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar activiteit niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt Feet Back Coaching in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Feet Back Coaching op te nemen.

Materiaal Feet Back Coaching Het is een deelnemer van een activiteit niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het activiteit wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Feet Back Coaching hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bezoeken activiteiten / bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van Feet Back Coaching. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer dit vooraf te melden bij Feet Back Coaching.

Aanvullende maatregelen activiteiten / bijeenkomsten – De laatste maatregelen en regels voor het bezoeken van activiteiten overheidswege kan je hier vinden.

Wijziging activiteit / bijeenkomst – Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Feet Back Coaching voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Feet Back Coaching ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Annuleren activiteit / bijeenkomst – Het is niet mogelijk om tickets te ruilen of om geld retour te krijgen tenzij een activiteit is afgelast. Je kunt jouw tickets wel verkopen of vergeven aan een ander persoon. Activiteiten kunnen alleen worden geannuleerd mits dit expliciet is overeengekomen en het binnen de aangegeven termijn wordt geannuleerd per mail.

Aansprakelijkheid activiteit / bijeenkomst – Feet Back Coaching spant zich in om de activiteiten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is Feet Back Coaching alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Feet Back Coaching is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Feet Back Coaching verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Feet Back Coaching, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Feet Back Coaching niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beelden activiteiten / bijeenkomsten – Feet Back Coaching kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Feet Back Coaching heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Als een deelnemer herkenbaar op het beeld staat, zal Feet Back Coaching vooraf toestemming aan de betreffende personen vragen.

Privacy – Feet Back Coaching is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door te bellen naar 06-41761744 of een mail te sturen naar harjan@feetbackcoaching.nl. Als een deelnemer zich aanmeldt voor een activiteit, vraagt Feet Back Coaching om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het activiteit. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen.

Feet Back Coaching maakt gebruik van de volgende programma’s en software:

  • La Posta: voor onze mailings;
  • Google Drive: voor opslag van informatie en documenten;
  • Twinfield: voor onze financiële administratie;
  • Vimexx: voor hosting van onze website en mail;
  • Contacten: van Apple voor opslag van naam en telefoonnummer.

Feet Back Coaching neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Feet Back Coaching neemt de noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt Feet Back Coaching dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. Door fiscale regelgeving is Feet Back Coaching verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd. Iedere (ex-)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Feet Back Coaching hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex-)deelnemer heeft het recht om een klacht over Feet Back Coaching met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Laatst bijgewerkt op 26 mei 2022.